#น้ำตาหลั่งริน ภาพ”พระอัฐิในหลวงร.๙” ขอเก็บไว้บูชาตราบนิรันดร์ (มีคลิป) - Jaosanook

Latest

#น้ำตาหลั่งริน ภาพ”พระอัฐิในหลวงร.๙” ขอเก็บไว้บูชาตราบนิรันดร์ (มีคลิป)


เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่พระบรมมหาราชวัง โดย ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์


เจ้าพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง เจ้าพนักงาน ภูษามาลาประมวลพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารถวายผ้าเยียรบับ คลุมไว้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรง พระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับ คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชา พระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ ๓ หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ ๙ รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุม พระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงใน พระโกศทองคําลงยารวม ๖ พระโกศ

พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์ แล้วทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุ มาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จฯ ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับ ภัตตาหาร ๓ หาบ แด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์ ๓ หาบ รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ ๓ หาบ และพระสงฆ์ ๓๐ รูป พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่ง ราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวัง ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคาร ขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้า วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัด อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่ พระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี เทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระนั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบก แว่นฟ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตาม เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะพระบรมอัฐิ เสด็จพระราชดําเนินกลับ

ทั้งนี้พระโกศพระบรมอัฐิ พระโกศทองคำลงยา มีทั้งหมด ๖ องค์ ๔ แบบ ประกอบด้วย พระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติ ทรงพระบรมอัฐิเก้าเหลี่ยม หรือพระโกศองค์หลัก สำหรับประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

และพระโกศแปดเหลี่ยมอีก ๕ องค์ สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทั้งนี้ทางผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า Anchalee Sasaki ได้โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขอบคุณที่มา share-si.com/ โบราณนานมา / Anchalee Sasaki